VEDTÆGTER

for Indre Missions samfund i Fjerritslev

 

 

§1

navn og hjemsted

 

1.1 Samfundets navn er Fjerritslev Indre Mission, kaldet Fjerritslev IM.

 

1.2 Samfundets hjemsted er Jammerbugt kommune.

 

1.3 Samfundet er i juridisk forstand etableret som en forening med bidragydere som medlem-mer.

 

1.4 Fjerritslev IM har til huse i Fjerritslev Kirkecenter. Der er indgået lejekontrakt med Kollerup-Fjerritslev og Hjortdal menighedsråd. Kontrakten er uopsigelig fra menighedsrådets side, så længe der er IM–arbejde i Fjerritslev.

 

 

§2

grundlag og formål

 

2.1 Samfundet arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund, dvs. Bibelen og beken-delsesskrifterne (Den apostolske Trosbekendelse, Den nikænske Trosbekendelse, Den atha-nasianske Trosbekendelse, Den augburgske Bekendelse og Luthers Lille Katekismus).

 

2.2 Samfundet er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (herefter benævnt IM) ved registrering i IM's Sekretariat.

 

2.3 Samfundet har som sit formål at hjælpe med til Guds riges udbredelse ved evangeliets for-kyndelse til omvendelse, tro og tjeneste samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus.

 

 

§3

aktiviteter

 

3.1 Formålet søges virkeliggjort bl.a. gennem:

- regelmæssig mødevirksomhed

- oprettelse af bibelkredse

- støtte til lokalt børne- og ungdomsarbejde med tilknytning til samfundet

 

 

§4

bidragyder

 

4.1 Som bidragyder kan optages enhver, der tilslutter sig samfundets grundlag og formål som nævnt i §2.

 

4.2 Stemmeret ved samfundets generalforsamling har enhver bidragyder, som i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen hos kassereren er blevet noteret for mindst et gavebidrag til Fjerritslev IM.

Sidestillet med gavebidrag til Fjerritslev IM er kontingent/gavebidrag noteret hos kassereren for Fjerritslev IMU.

 

 

4.3 Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimum bidrag, som skal være indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret.

For ægtepar gælder, at begge ægtefæller opnår stemmeret dersom den ene har indbetalt to gange minimum bidrag.

For at kunne opnå stemmeret skal man desuden være fyldt 16 år.

 

 

 

§5

generalforsamlingen

 

5.1 Generalforsamlingen er samfundets øverste myndighed.

 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af første kvartal og bekendtgøres i Fjerritslev IM's program med mindst 14 dages varsel.

M.h.t. dagsorden henvises i bekendtgørelsen til gældende vedtægter.

 

 

5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som kan suppleres efter behov:

1. Indledning med andagt.

2. Valg af dirigent og sekretær.

3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.

Der orienteres desuden fra øvrige arbejdsgrene.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.

5. Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen og regnskabet.

6. Fastsættelse af minimumsbidrag for godkendelse som bidragsyder.

7. Indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter (jf. vedtægternes §6 stk.3)

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

12. Afslutning.

 

 

5.4 Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens for-mand/formandskab i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og bekendtgøres sam-men med indkaldelsen til generalforsamling.

 

5.5 Kandidatforslag til bestyrelsesvalget indleveres skriftligt og med kandidatens tilslutning senest otte dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget.

 

5.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange kandidater, som skal indvælges det pågældende år.

 

5.7 Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning med mindre én eller flere stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.

Undtaget herfor er de forhold, som ifølge vedtægterne kræver særlig stemmeflertal.

 

5.8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

 

5.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen eller hvis begæring herom fremsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede bi-dragydere. Begæringen skal overfor bestyrelsen fremsættes skriftligt og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Varsling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme principper som ved ordinær generalforsamling.

 

5.10 Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som indføres i bestyrelsens protokol og un-derskrives af såvel dirigenten som samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

 

 

§6

samfundets ledelse

 

6.1 Fjerritslev IM ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

Den stedlige indremissionær, eller anden lønnet IM-medarbejder, kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ligeledes kan stedets præst(er) deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, når der i besty-relsen er enighed herom og præsten(erne) selv ønsker det.

Repræsentanter for de øvrige arbejdsgrene kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemme-ret.

Suppleanter kan ligeledes deltage uden stemmeret.

 

 

 

 

6.2 Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder, som tager aktivt del i samfundets arbejde og som i henhold til §4 stk.2 har stemmeret.

 

6.3 Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter for en etårig periode.

Førstesuppleant og andensuppleant er de to, der opnåede flest hhv. næstflest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen.

Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved omvalg blandt dem, der uden at blive valgt op-nåede lige mange stemmer.

Ved et valgt medlems udtræden af bestyrelsen inden for valgperioden indtræder førstesup-pleanten hhv. andensuppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems valgperio-de.

 

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde - og senest en måned efter valget - med for-mand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der gives mulighed for, at formands- og næstformandspost kan besættes af et formandskab bestående af to personer.

Formand, næstformand og sekretær vælges af bestyrelsens midte, mens kassereren kan væl-ges udenfor bestyrelsen.

 

I forbindelse med konstitueringen gøres i protokollen notat om, at det enkelte bestyrelses-medlem vil arbejde ud fra gældende vedtægter.

 

 

6.5 Bestyrelsen skal for at have et gyldigt mandat godkendes af IM ved foreningens formand og generalsekretær.

 

 

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et retmæssigt varslet møde.

Stemmeret har alene bestyrelsens valgte medlemmer.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forsla-get, idet det dog kan genfremsættes forud for et senere bestyrelsesmøde.

 

6.7 Formanden eller 3/5 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsens møder.

Bestyrelsens møder bekendtgøres gennem dagsorden udsendt af formanden.

 

6.8 Fjerritslev IM tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af samfundet pådragne forpligtelser, for hvilke alene samfundets formue hæfter.

 

6.9 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige arbejdsudvalg, som med sine dispositioner er ansvarlig over for bestyrelsen.

Arbejdsudvalgsmedlemmer kan indbydes til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

 

 

6.10 Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne.

Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v.

Protokollens godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsordenen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens opmærksomhed henledes på, at protokol/referater opbevares på en betryggende måde.

Gamle protokoller bør overdrages til lokalhistorisk arkiv.

 

 

6.11 Det påhviler den lokale bestyrelse med kalenderåret som regnskabsår hvert år at udarbejde et årsregnskab indeholdende indtægter - herunder gavebidrag - og udgifter samt status.

Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret.

 

 

§7

økonomi, regnskab og revision

 

7.1 Fjerritslev IM's økonomiske midler forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med gælden-de vedtægter.

 

7.2 Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.

Samfundets kasserer kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

 

7.3 Som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark er samfundet forpligtet på også at yde bidrag til IM's hovedkasse. Dette sker ved bl.a. indsamling af årsgave, samt gen-nem bestræbelser på at motivere samfundets bidragydere til medansvar for hovedkassens økonomiske forpligtelser.

 

7.4 Regnskabet revideres af en af den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for et år ad gangen.

 

7.5 Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

7.6 Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§8

vedtægtsændringer

 

8.1 Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelsen til gene-ralforsamling.

Jf. §5 stk.2.

 

8.2 Ændringer i samfundets vedtægter kan kun ske, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmebe-rettigede afgiver stemme for ændringen.

 

8.3 Vedtægterne kan ikke ændres i strid med §2.

 

8.4 Med henblik på at bevare status som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark skal vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos Indre Missions Hovedbe-styrelse ved dennes generalsekretær.

 

 

§9

opløsning

 

9.1 For opløsning af Fjerritslev IM kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen - og den sidste generalforsamling skal være indkaldt særlig med henblik på samfundets opløsning.

 

9.2 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

 

 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 4. februar 2014 og erstatter dermed tidligere vedtægter af 10. februar 2004.

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jørgen Langdahl Ejgil Bodilsen

dirigent bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

Joan Larsen Erik Chr. Mejdahl

bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

- og godkendt af Indre Missions Hovedbestyrelse ved generalsekretæren den 10. marts 2015

(underskrift)

 

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Video og podcast om tro

08.05.2023

Video og podcast om tro

Bliv inspireret selv eller lyt sammen med andre f.eks. som et oplæg i smågruppen eller dit fællesskabet. læs mere

En daglig hilsen til eftertanke

20.03.2023

En daglig hilsen til eftertanke

Få en kort andagt hver dag. Hent appen ”Ord til eftertanke” eller kig forbi netandagten.dk. læs mere

Find svar på Jesusnet.dk

05.02.2023

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Next
    • Fjerritslev IM
    • Fjerritslev Kirkecenter
    • Vestergade 16
    • 9690 Fjerritslev